page contents 草药肥皂治疗皮肤病 |

草药肥皂治疗皮肤病

我马来西亚的姐姐说她的脚上皮肤问题用了自己做的草药肥皂以后痊愈了。在这里和大家分享也为姐姐的草药肥皂备个案。


用自制药皂前:

药草肥皂治疗皮肤病 1我的脚皮肤用时会痒,有时又好好。但是,表皮有一层厚厚的皮,我猜是一种皮肤藓。有时痒到越爬就越爽,就算流血,还是甘愿。后来就想起一年前用药皂治疗过自己的另一脚的皮肤藓。可以没有效果皂。

药草肥皂治疗皮肤病 2这次,我就来一个记录案例吧!用手工皂的前五天和后五天。我自己的药皂配方。不同的手工皂有不同的配方。


治疗以后的照片

药草肥皂治疗皮肤病 3如果你之前觉得手工皂不好用。那么,你可能用错了配方。最简单的解释是如果你是干性肌肤,你用了干性肌肤手工皂,就干上加干,会好用吗?附上一年前,右脚的皮肤照一张。(我是个懒惰的女人,不喜欢涂涂抹抹的)

Call Centre Of Balance and book an appointment on 07-855 7115 now.  or email us now.                                                                                                                                                                                 © Centre of Balance Acupuncture & Chinese Medicine Clinic - Hamilton-2014                                                                                                                   Phone: +64 7 855 7115                                                                                                                                                                                                             Email: info@balancetcm.co.nz                                                                                                                                                                                          Address: 27F Whatawhata Road, Dinsdale, 3204, Hamilton, New Zealand.