Acupressure for shoulder pain

#31 Acupressure 123

Instant Relief Left Shoulder pain (FRONT Yin) on Lu Meridian 08/10/2019 Main Complaint: Left shoulder pain (Front Yin) around Lu 2 (Yun Men) and Lu 3 (Tian Fu) Acupressure 1 Sick Meridian: Left side, lung meridian Acupressure 2 Balance Meridian: S1: Sp meridian Acupressure 3 Select Point: Ashi points around Sp13 (Fu She),Sp 12 ( […]

Acupressure for shoulder pain

#30 Acupressure 123

Instant Relief Shoulder Pain (FRONT Yang) on St Meridian 4/10/2019 Main Complaint: Left Shoulder pain (Front) between LI 15 (Jian Yu) and LI 16 (Ju Gu)

acupressure for hip groin pain

#28 Acupressure 123

Instant Relief Left Hip-groin (Back Yin) on Kd Meridian 01/10/2019 Main Complaint: Left hip-groin pain (Back yin) around hip-groin joint Acupressure 1 Sick Meridian: Left side, Kidney meridian Acupressure 2 Balance Meridian: S1: Ht meridian Acupressure 3 Select Point: Ashi points around Ht 1 (Ji Quan)

acupressure for hip groin pain

#27 Acupressure 123

Instant Relief Left Hip-Groin Pain (Back Yang) on UB Meridian 28/09/2019 Main Complaint: Left hip-groin pain (Back Yang) around UB 54 (Zhi Bian),UB 53 (Bao Huang)、UB 30 (Bai Huan Shu),UB 29 (Zhong Lu Shu), UB28 (Pang Guang Shu), UB 27 (Xiao Chang Shu), UB 31-34 (Ba Liao: Shang Liao, Ci Liao, Zhong Liao, Xia Liao) […]

acupressure for hip groin pain

#26 Acupressure 123

Instant Relief Left Hip-Groin Pain (SIDE Yin) on Lv Meridian 27/09/2019 Main Complaint: Left hip-groin pain (Side Yin) around Lv 11 (Yin Lian) and Lv 12 (Ji Mai) Acupressure 1 Sick Meridian: Left side, Liver meridian Acupressure 2 Balance Meridian: S1: PC meridian Acupressure 3 Select Point: Ashi points around PC 1 (Tian Chi) and […]